Výtvarný obor


OBNOVENÍ PREZENČNÍ VÝUKY VÝTVARNÉHO OBORU OD 9. 6. 2020

Od úterý 9. 6. 2020 umožňuje naše škola zahájit při dodržení hygienických opatření MŠMT a zřizovatele školy opět prezenční výuku. Pročtěte si, prosím, podmínky zahájení výuky a oznamte nám, jestli se vyučování za těchto podmínek zúčastníte. Distanční vzdělávání – výuka „na dálku“ bude pokračovat do konce školního roku. Pokud se nemůžete zúčastnit prezenční výuky, můžete pokračovat nadále v distančním vzdělávání.

Rodiče obdrželi Čestné prohlášení, které děti odevzdají před zahájením kroužku učiteli. V prohlášení rodiče podepíší, že se u jejich dítěte neobjevují příznaky virového onemocnění a že nežije v domácnosti s osobou s rizikovými faktory, které jsou v prohlášení uvedené. Bez podepsaného prohlášení se děti nemohou s ohledem na bezpečnost dalších žáků vyučování zúčastnit.

Z důvodu zajištění desinfekce a dalších hygienických důvodů bude výuka probíhat ve zkráceném rozvrhu (2 vyučovací hodiny):

pondělí: 14.00 – 15.30 hodin                               

pondělí: 16.30 – 18.00 hodin

úterý: 15.00 – 16.30 hodin

středa: 14.00 – 15.30 hodin                               

středa: 16.30 – 18.00 hodin

čtvrtek: 14.00 – 15.30 hodin                               

čtvrtek: 16.30 – 18.00 hodin

S sebou by děti měly ve škole vlastní roušku na ústa a nos, kterou by měly po celou dobu vyučování nasazenou a jednu náhradní v sáčku, protože při práci ve výtvarném oboru není možné trvale udržovat doporučený odstup min. 1,5 m. Pedagog bude mít po celou dobu vyučování také roušku. Desinfekci prostor a nástrojů zajistíme, děti si budou pravidelně mýt ruce. Svačinu nedoporučujeme, pouze si děti mohou přinést nápoj ve vlastní nádobě. Po dobu nezbytně nutnou si při pití mohou roušku sundat při dodržení doporučeného odstupu. Ve škole není možné nyní nápoj koupit a není možné dětem vařit čaj.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům bez doprovodu, pedagog si děti vyzvedne v parčíku před školou u pomníku Stanko Vodičky (mezi školou a kostelem) a na stejné místo děti po skončení výuky doprovodí. Pedagog bude čekat cca 15 min. před zahájením výuky na místě. Z bezpečnostních důvodů nečekejte přímo před vchodem do školy u silnice nebo u bočního vchodu, kde parkují auta.


 

Výtvarný obor sídlí v nově zrekonstruovaných místnostech v přízemí budovy v Revoluční ulici. K vybavení pracoven patří malířské stojany, keramická pec, PC (Photoshop, CorelDraw), fotoaparát se stativem, projektor, kvalitní grafický lis ...

PŘEDMĚT VÝTVARNÁ TVORBA – NÁPLŇ STUDIA

Plošná tvorba zahrnuje kreslířské, malířské a grafické reakce na skutečnost, na život nebo na niterný svět žáků. Je postavena na objevně volené tematice, která obohacuje dětské myšlení a emotivitu. V souvislosti s tématem žáci poznávají výrazovou svébytnost linií, barev a tvarů (výtvarný jazyk) ve vlastní a užité tvorbě, v pozorování a přepisu reality (studijní kresba a malba) nebo v kontaktu s výtvarným uměním. Osvojování vyjadřovacích postupů zahrnuje základní techniky kresby a malby: kresba tužkou, perem, dřívkem, rudkou, uhlem, pastelem, malba vodovými a temperovými barvami, kombinování kreslířských a malířských technik. Výuku doplňují úměrně věku základní postupy grafiky: přípravné grafické techniky – monotyp, papírořez, klasické techniky tisku z výšky a z hloubky – linoryt, papíroryt, suchá jehla . Soustředěný zájem žáků povzbuzuje i experimentace s materiály a nástroji.

Prostorová tvorba zahrnuje modelování a prostorové tvarování z rozličných materiálů, nejčastěji je zastoupena keramika. Vedle prostorového uplatnění linií, barev a tvarů řeší problémy světla a stínu, objemů, plastických kontrastů a materiálových kvalit. Významnou roli hraje vztah žáka k materiálu a jeho zručnost. Volnou tvorbu doprovází ve vyšších ročnících studijní modelování a užitá tvorba.

Objektová a akční tvorba - výtvarné postupy konceptuálního umění, které vyvažují klasické postupy plošné a prostorové tvorby prožitkovými aktivitami. Žáci se vyjadřují pohybem, slovem či výtvarným počinem, instalací apod.

Nová média - výtvarným prostředkem je počítač ve spojení s fotografií nebo bez ní – manipulace s obrazem, tvorba počítačové a užité grafiky nebo práce s videem. Doplňuje také tvorbu akční a objektovou dokumentací výtvarných počinů.

Výtvarná kultura rozvíjí hluboký vztah k umění v jeho různých podobách, úctu k uměleckému dílu a vůli porozumět mu. Výuka nese podobu aktivního hledání souvislostí, inspirací, asociací a nikoli jen osvojování faktografie z dějin výtvarného umění. Žáky oslovuje, nabízí prožitky, porovnává odraz života a postavení člověka v dějinách a v umění, analyzuje vztahy uvnitř žánrů a napříč historií. Pojí se s každým tématem, navozuje chápání výtvarných problémů a zkoumání účinků výtvarného jazyka na příkladech. Přímo souvisí se všemi výše uvedenými oblastmi tvorby, je jejich neoddělitelnou součástí a nemá proto zvláštní hodinovou dotaci.

Výtvarnou tvorbou a setkáváním s uměním se žák učí trpělivé soustředěné činnosti a zdokonaluje své pracovní návyky. Vytváří a uplatňuje aktivní vztah ke světu. Hledá podoby života a vymezování svého místa uprostřed přírody, v prostředí vytvořeném lidmi a především mezi lidmi. Odkrývá jevy, souvislosti a vztahy a vzhledem k nim formuluje vlastní postoje. V rámci tvorby komunikuje s ostatními, dokáže přijmout i různé formy spolupráce. V rámci dohody se spolupodílí na pojetí a řešení kolektivní výtvarné práce, obhajuje vlastní názor nebo se v zájmu harmonického vyznění výsledku přizpůsobuje ostatním. Schopnost domlouvat se a spolupracovat se pak promítá do těch výtvarných aktivit, které není jedinec schopen sám zvládnout – velký formát, prostorný objekt, instalace, výtvarná akce. Učí se být tolerantní vůči ostatním, vůči odlišným názorům a postojům.

 

STRUKTURA STUDIA VÝTVARNÉHO OBORU

PŘÍPRAVNÁ VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Je určena dětem od 6 let.
Přípravné studium není klasifikováno, děti po absolvování ročníku obdrží Potvrzení o absolvování přípravného ročníku.
Vyučování probíhá 1 x týdně 3 vyučovací hodiny, celkem trvá s přestávkami 2.25 hodiny.
Děti jsou hravou formou vedeny k rozvíjení různých stránek své tvořivosti, setkávají se s výtvarným materiálem při kreslení, malování, modelování , jednoduchých grafických technikách a výtvarných experimentech, zdokonalují svoje schopnosti a představivost.

ZÁKLADNÍ STUDIUM I. STUPNĚ

Je určeno dětem od 7 let. Studium trvá 7 let, nově příchozí žáci jsou zařazováni do ročníků podle svého věku a schopností.
Vyučování 1 x týdně 3 vyučovací hodiny.
Každý ročník je zakončen klasifikací .
Na konci školního roku organizuje škola bilanční výstavu uplynulého školního roku, kde prezentují nejlepší žáci své práce.
7. ročník žáci zakončí absolventskou výstavou a obdrží Závěrečné vysvědčení.

ZÁKLADNÍ STUDIUM II. stupně

Žáci mohou pokračovat ve studiu ve 4 ročnících II. stupně ukončených klasifikací a Závěrečným vysvědčením.